Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de dienst eBox zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze dienst. Deze werden goedgekeurd in het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid op 22 mei 2019 overeenkomstig artikel 3, lid 3 van de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox (‘eBox wet’).

Door gebruik te maken van deze dienst, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze dienst niet verder te gebruiken.

De verzenders van de elektronische berichten zijn de gebruikers in de zin van de eBox wet (waaronder overheidsinstanties, instellingen van sociale zekerheid en actoren in de gezondheidszorg) die de berichten ter  beschikking stellen aan de burgers die de bestemmelingen zijn.

1. Doel en inhoud van de dienst

De dienst eBox wordt u aangeboden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie (“DG Digitale Transformatie”).

eBox is een dienst die de verzenders toelaat om elektronische berichten veilig uit te wisselen met burgers.

De elektronische communicatie via eBox biedt een hoge graad van informatieveiligheid en onweerlegbaarheid.

U kan ervoor kiezen om de documenten in de eBox te laten visualiseren door een door de overheid erkende en door u gekozen dienstverlener (erkende private dienstverlener of andere overheid die aan dezelfde voorwaarden voldoet). Ook deze moeten aantonen veilig en professioneel te zijn en de persoonsgegevens en communicatie te beschermen.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u DG Digitale Transformatie contacteren op het volgende adres: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of via het contactformulier of via het telefoonnummer 02 740 74 74.

3. Keuze voor de eBox

Indien u kiest voor het gebruik van de eBox, zal u zich dienen te registreren en zal u gevraagd worden uitdrukkelijk toe te stemmen in het elektronisch ontvangen van  berichten van de aangesloten verzenders. U bent zich ervan bewust dat dit inhoudt dat de elektronische uitwisseling van deze berichten dezelfde rechtsgevolgen tot stand zal brengen als de uitwisseling op analoge dragers.

U kan uw akkoord om  berichten elektronisch te ontvangen ook weer intrekken. Indien DG Digitale Transformatie (via een uittreksel van de overlijdensakte of via de authentieke bron) kennis krijgt van uw overlijden zal uw akkoord door DG Digitale Transformatie worden ingetrokken.

U gaat ermee akkoord uw eBox regelmatig te consulteren, rechtstreeks of via de door u gekozen dienstverlener.

Om gebruik te maken van de eBox zal u zich moeten aanmelden via CSAM, met de beveiligde digitale sleutels die daar voorzien zijn of via een systeem met gelijk veiligheidsniveau aangeboden door de door u gekozen dienstverlener.

Na uw akkoord kunnen DG Digitale Transformatie en de aangesloten verzenders uw contactgegevens gebruiken  zoals door u ingegeven in het Rijksregister en/of uw contactgegevens zoals ingezameld binnen CSAM om u te contacteren in verband met de dienstverlening en om u te notifiëren als er nieuwe informatie voor u beschikbaar is.

Als er een bericht voor u beschikbaar is in de eBox zullen DG Digitale Transformatie of de door u gekozen dienstverlener u een notificatie sturen via het kanaal dat u heeft gekozen. Het bericht blijft beschikbaar via de eBox gedurende een beperkte periode die door de verzender wordt bepaald.

DG Digitale Transformatie, de aangesloten verzenders en de eventueel gekozen dienstverlener gebruiken uw rijksregisternummer om u correct te identificeren en te authentiseren bij het gebruik van de eBox.

U kan kiezen voor één of meerdere dienstverleners om uw eBox te consulteren maar uw berichten zullen ook steeds onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden beschikbaar zijn via de eBox aangeboden door DG Digitale Transformatie (‘myebox’).

4. Verzending en ontvangst

Als tijdstip van elektronische verzending aan de bestemmeling geldt het tijdstip waarop de verzender het bericht heeft toevertrouwd aan een informatiesysteem voor de elektronische uitwisseling van berichten op een wijze die de verzender niet langer toelaat om het bericht te herroepen of te wijzigen.

Als tijdstip van elektronische ontvangst door de bestemmeling geldt het tijdstip waarop het bericht toegankelijk is voor de bestemmeling.

DG Digitale Transformatie zal informatie ter beschikking stellen betreffende de tijdstippen waarop systeemfouten verhinderen dat er wordt verzonden of ontvangen zodat deze informatie kan gelden als bewijs daarvan en kan worden ingeroepen als bewijs van overmacht door alle belanghebbenden.

5. Aansprakelijkheid

De berichten die beschikbaar zijn via deze dienst worden bezorgd door de verzenders die aangesloten zijn op eBox. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die zij via eBox bezorgen.

De aangesloten verzenders leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden berichten volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte berichten onjuistheden zouden bevatten of indien bepaalde berichten onbeschikbaar zouden zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de berichten die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de betrokken verzender contacteren.

DG Digitale Transformatie spant zich in om de dienst met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. DG Digitale Transformatie kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan DG Digitale Transformatie niet garanderen dat de toegang tot de dienst niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Ingeval van technische problemen kan u steeds DG Digitale Transformatie contacteren.

DG Digitale Transformatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot eBox te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

Wanneer DG Digitale Transformatie vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat gebruikers de voorwaarden inzake de eBox niet naleven, dan kan DG Digitale Transformatie hen op elk moment de toegang tot eBox ontzeggen.

DG Digitale Transformatie kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze dienst of van de ter beschikking gestelde berichten.

Indien u gebruik maakt van een dienst voor gegevensontsluiting aangeboden door een dienstverlener die de eBox ontsluit, zal de dienstverlener aansprakelijk zijn voor deze dienst.

Indien u ervoor gekozen hebt een notificatie te ontvangen van DG Digitale Transformatie of van de door u gekozen dienstverlener, zal u een notificatie gestuurd worden op het moment dat er een bericht voor u beschikbaar is. DG Digitale transformatie noch de gekozen dienstverlener kunnen evenwel garanderen dat de notificatie u bereikt. U kan uw bereikbaarheid vergroten door ervoor te zorgen dat wij steeds over de correcte contactgegevens beschikken.

6. Uitwisseling van berichten

Deze dienst stelt burgers in staat om berichten te ontvangen. Daarvoor dient u eerst geregistreerd te zijn.

De berichten die door de verzenders worden aangeboden via eBox blijven aanwezig via eBox voor de duur aangegeven door de verzenders. Na deze periode kunt U de berichten blijven consulteren bij de verzendende instantie.

Het is niet toegestaan eBox te gebruiken op een manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

7. Wijzigingen

DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. DG Digitale Transformatie zal u hierover informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 22 mei 2019.

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

DG Digitale Transformatie respecteert uw privacy. De gegevens die u op de dienst invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

9. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze dienst gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.