Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden eBox

De toegang tot en het gebruik van de dienst eBox zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze dienst.

Door gebruik te maken van deze dienst, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze dienst niet verder te gebruiken.

De verzenders van de elektronische berichten zijn de gebruikers in de zin van de eBox wet (waaronder overheidsinstanties, instellingen van sociale zekerheid en actoren in de gezondheidszorg) die de berichten ter beschikking stellen aan de burgers die de bestemmelingen zijn.
 

1. Doel en inhoud van de dienst

De dienst eBox wordt u aangeboden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering (“DG Vereenvoudiging en Digitalisering”).

eBox is een dienst die de verzenders toelaat om elektronische berichten veilig uit te wisselen met burgers.

De elektronische communicatie via eBox biedt een hoge graad van informatieveiligheid en onweerlegbaarheid.

U kan ervoor kiezen om de documenten in de eBox te laten visualiseren door DG Vereenvoudiging en Digitalisering via het My eBox portaal of via een ander kanaal zoals een mobiele applicatie, door een door de overheid erkende en door u gekozen dienstverlener, namelijk een erkende private dienstverlener of door een andere overheid die aan dezelfde voorwaarden voldoet. Deze moeten aantonen veilig en professioneel te zijn en de persoonsgegevens en communicatie te beschermen.2
 

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u DG Vereenvoudiging en Digitalisering contacteren op het volgende adres: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of op servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02/740.80.27.
 

3. Keuze voor de eBox

Indien u kiest voor het gebruik van de eBox, zal u zich dienen te registreren en zal u gevraagd worden uitdrukkelijk toe te stemmen in het elektronisch ontvangen van berichten van de aangesloten verzenders. U bent er zich van bewust dat u na keuze voor de eBox bepaalde documenten niet meer op papier zal ontvangen. U bent zich ervan bewust dat dit inhoudt dat de elektronische uitwisseling van deze berichten dezelfde rechtsgevolgen tot stand zal brengen als de uitwisseling op papieren dragers.

U vindt steeds de meest recente lijst van verzenders in uw persoonlijke eBox.

U kan uw akkoord om berichten elektronisch te ontvangen ook weer intrekken. Indien DG Vereenvoudiging en Digitalisering (via een uittreksel van de overlijdensakte of via de authentieke bron) kennis krijgt van uw overlijden zal uw akkoord door DG Vereenvoudiging en Digitalisering worden ingetrokken.

U gaat ermee akkoord uw eBox regelmatig te consulteren, rechtstreeks of via de door u gekozen dienstverlener.

Om gebruik te maken van de eBox zal u zich moeten aanmelden via CSAM, met de beveiligde digitale sleutels die daar voorzien zijn of via een systeem met gelijk veiligheidsniveau aangeboden door de door u gekozen dienstverlener.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering en de aangesloten verzenders kunnen uw contactgegevens gebruiken zoals door u ingegeven bij registratie voor de eBox of ingegeven in het Rijksregister en/of uw contactgegevens zoals ingezameld binnen CSAM om u te contacteren in verband met de dienstverlening. Na uw akkoord kunnen zij deze gegevens gebruiken om u te informeren als er nieuwe berichten voor u beschikbaar zijn. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u een herinnering te sturen als u het bericht niet leest en zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te contacteren als u uw eBox gedurende lange tijd niet meer gebruikt. DG Vereenvoudiging en Digitalisering kan uw eBox deactiveren indien u deze niet meer gebruikt. Mogelijk kan u uw eBox berichten nog consulteren via een erkende dienstverlener of via een andere overheid. Als u ook niet meer bij een erkende dienstverlener of andere overheid geregistreerd bent, zal u uw berichten terug op papier ontvangen.

Uw kan steeds terug voor de eBox kiezen.

Als er een bericht voor u beschikbaar is in de eBox zullen DG Vereenvoudiging en Digitalisering of de door u gekozen dienstverlener u een notificatie sturen via het kanaal dat u heeft gekozen. Het bericht blijft beschikbaar via de eBox gedurende een beperkte periode die door de verzender wordt bepaald.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering, de aangesloten verzenders, de gekozen dienstverlener of overheid gebruiken uw rijksregisternummer om u correct te identificeren en te authentiseren bij het gebruik van de eBox.

U kan kiezen voor één of meerdere dienstverleners om u eBox te consulteren.

Indien u voor het My eBox portaal van DG Vereenvoudiging en Digitalisering kiest om uw eBox te consulteren zal deze ook automatisch beschikbaar zijn in de mobiele applicatie van DG Vereenvoudiging en Digitalisering als u ervoor kiest deze te installeren. Indien u uw keuze voor My eBox intrekt zal uw eBox ook niet meer beschikbaar zijn in mobiele applicatie van DG Vereenvoudiging en Digitalisering.
 

4. Verzending en ontvangst

Als tijdstip van elektronische verzending aan de bestemmeling geldt het tijdstip waarop de verzender het bericht heeft toevertrouwd aan een informatiesysteem voor de elektronische uitwisseling van berichten op een wijze die de verzender niet langer toelaat om het bericht te herroepen of te wijzigen.

Als tijdstip van elektronische ontvangst door de bestemmeling geldt het tijdstip waarop het bericht toegankelijk is voor de bestemmeling.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering zal informatie ter beschikking stellen betreffende de tijdstippen waarop systeemfouten verhinderen dat er wordt verzonden of ontvangen zodat deze informatie kan gelden als bewijs daarvan en kan worden ingeroepen als bewijs van overmacht door alle belanghebbenden.
 

5. Aansprakelijkheid

De berichten die beschikbaar zijn via deze dienst worden bezorgd door de verzenders die aangesloten zijn op eBox. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die zij via eBox bezorgen.

De aangesloten verzenders leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden berichten volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte berichten onjuistheden zouden bevatten of indien bepaalde berichten onbeschikbaar zouden zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de berichten die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de betrokken verzender contacteren.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering spant zich in om de dienst met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. DG Vereenvoudiging en Digitalisering kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan DG Vereenvoudiging en Digitalisering niet garanderen dat de toegang tot de dienst niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Ingeval van technische problemen kan u steeds DG Vereenvoudiging en Digitalisering contacteren.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot eBox te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen.

Wanneer DG Vereenvoudiging en Digitalisering vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat gebruikers de voorwaarden inzake de eBox niet naleven, dan kan DG Vereenvoudiging en Digitalisering hen op elk moment de toegang tot eBox ontzeggen.

DG Vereenvoudiging en Digitalisering kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze dienst of van de ter beschikking gestelde berichten.

Indien u gebruik maakt van een dienst voor gegevensontsluiting aangeboden door een dienstverlener die de eBox ontsluit, zal de dienstverlener aansprakelijk zijn voor deze dienst.

Indien u ervoor gekozen hebt een notificatie te ontvangen van DG Vereenvoudiging en Digitalisering of van de door u gekozen dienstverlener, zal u een notificatie gestuurd worden op het moment dat er een bericht voor u beschikbaar is. DG Vereenvoudiging en Digitalisering noch de gekozen dienstverlener kunnen evenwel garanderen dat de notificatie u bereikt. DG Vereenvoudiging en Digitalisering voorziet maatregelen om de kwaliteit van uw contactgegeven te controleren.
 

6. Uitwisseling van berichten

Deze dienst stelt burgers in staat om berichten te ontvangen. Daarvoor dient u eerst geregistreerd te zijn.

De berichten die door de verzenders worden aangeboden via eBox blijven aanwezig via eBox voor de duur aangegeven door de verzenders. Na deze periode kunt U de berichten blijven consulteren bij de verzendende instantie.

Het is niet toegestaan eBox te gebruiken op een manier die deze dienst zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.
 

7. Wijzigingen

DG Vereenvoudiging en Digitalisering behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. DG Vereenvoudiging en Digitalisering zal u hierover informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 17 juli 2023.
 

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

DG Vereenvoudiging en Digitalisering respecteert uw privacy. De gegevens die u op de dienst invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.
 

9. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze dienst gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.